Konstturné 2023 - Art Tour 2023

Starka Kvinnor - Strong Women

Under Sverige turnén 2023 visades utställningen Starka kvinnor upp på nedan orter i Sverige. 


Elaine har under året föreläst samt visat upp och pratat om det viktiga budskapet om humanism och medmänsklighet. Starka kvinnor från hela landet har genom verken mött andra människor som de inspirerat och motiverat till något bättre och hur man kan gå från mörker till ljus. Gråt, glädje, hopp, tro och kärlek har blandats. Tankeställare har väckts. 


Några exempel:


Lärarna som efter föreläsningen fått upp ögongen och insett att de haft tjejer i klassen som troligen utsatts för hedersvåld eller sexuella övergrepp och att de behövt göra något mer. 


Mannen som aldrig pratat öppet om sina känslor och insett att hans familj är allt och plötsligt ställer sig upp och talar om hur mycket han älskar sin fru och sina barn. Alla brister ut i gråt och kramar varandra. Mannen och kvinnan har tidigare varit med om förföljelser men aldrig riktigt pratat med varandra om det.


Barnet som tar tag i mammans hand och ber henne att aldrig mer gråta och säger att de är starka tillsammans och har varandra.


Grabbarna som kommer in, härjar runt och bråkar med varandra och som stannar upp tysta, beundrande. De slutar bråka och börjar uppskattande klappa varandra på ryggen och säger positiva saker till sina kompisar.


Polisen som varje dag ser både positiva och mindre positiva saker och som brister ut i gråt och säger att vi tillsammans aldrig får sluta kämpa eller ge upp hoppet.


Kvinnan som inte vågat tidigare och som känner sig stärkt av hoppet och utbrister att hon aldrig mer tänker fly eller låta någon annan trampa på henne mer. 


..med flera..


Stort tack till alla kvinnor, publik och även nedan turne´partners:


Konstrundan i Kolbäcksdalen, Hallstahammar 7-9 april - över 1000 specifika besökare under tre dagar. På sociala medier hade utställningen över 128 000 visningar.


Gyllene Uttern, Gränna 6-26 maj - över 500 specifika besökare under perioden. På sociala medier hade utställningen över 80 000 visningar.


Brunnbäcks herrgård, Avesta 11 juni - 2 juli - över 200 specifika besökare under perioden. På sociala medier hade utställningen över 69 000 visningar.


Kronovalls vinslott, Österlén 29 juli - 11 augusti - ca 250 specifika besökare under perioden. På sociala medier hade utställningen över 365 000 visningar.


Metropolhuset i samarbete med Folkuniversitetet, Medborgarskolan samt ScenKonst och Myten om kvinnan, Sundsvall 1-28 september - ca 150 besökare under perioden. På sociala medier hade utställningen över 301 000 visningar.


Gysinge herrgård, Gysinge 30 september - 29 oktober - ca 450 besökare. På sociala medier över 156 000 visningar. 


Alvikstorpet, Stockholm 17-29 november - ca 100 besökare. På sociala medier ca 151 000 visningar.


Hjärtligt tack allihop för 2023!During the Sweden tour 2023, the Strong Women exhibition was shown in the following locations below in Sweden.


During the year, Elaine has lectured as well as shown and talked about the important message of humanism and humanity. Through the works, strong women from all over the country have met other people whom they inspired and motivated to something better and how to go from darkness to light. Crying, joy, hope, faith and love have been mixed. Food for thoughts has been raised.


Some examples:


The teachers who opened their eyes after the lecture and realized that they had girls in the class who were probably victims of honor violence or sexual abuse and that they needed to do something more.


The man who never talked openly about his feelings and realized that his family is everything and suddenly stands up and talks about how much he loves his wife and children. Everyone bursts into tears and hugs each other.


The man and the woman have previously experienced persecution but never really talked to each other about it.


The child who grabs the mother's hand and asks her to never cry again and says that they are strong together and have each other.


The guys who come in, run around and argue with each other and who stop in silence, admiring. They stop fighting and start appreciatively patting each other on the back and saying positive things to their friends.


The police who every day see both positive and less positive things and who burst into tears and say that together we must never stop fighting or give up hope.


The woman who didn't dare before and who feels strengthened by hope and exclaims that she will never run away or let someone else step on her again.


..and more..


Many thanks to all the women, the audience and also the tour partners below:


Konstrundan in Kolbäcksdalen, Hallstahammar 7-9 April - over 1000 specific visitors over three days. On social media, the exhibition had over 128,000 views.


Golden Uttern, Gränna 6-26 May - over 500 specific visitors during the period. On social media, the exhibition had over 80,000 views.


Brunnbäck's manor, Avesta 11 June - 2 July - over 200 specific visitors during the period. On social media, the exhibition had over 69,000 views.


Kronovall's wine castle, Österlén 29 July - 11 August - approx. 250 specific visitors during the period. On social media, the exhibition had over 365,000 views.


Metropolhuset in collaboration with Folkuniversitetet, the Citizen's School and ScenKonst and The Myth of the Woman, Sundsvall 1-28 September - approx. 150 visitors during the period. On social media, the exhibition had over 301,000 views.


Gysinge manor, Gysinge 30 September - 29 October - approx. 450 visitors. On social media over 156,000 views.


Alvikstorpet, Stockholm 17-29 November - approx. 100 visitors. About 151,000 views on social media.


Many many hugs and thanks for 2023!Den unika Sverige turnén med Starka kvinnor är nu till ända.

Vilken resa det varit!


Från norr till söder, massor av möten där mina verk med deras kraftdjur både berört, inspirerat och skapat tankeställare för en bättre värld. Resan med dessa starka underbara kvinnor har gått genom landet, jag har haft med mig deras berättelser och där de som lyssnat till budskapet fått både tårar i ögonen och känt glädje i hjärtat. Många har bett mig att aldrig sluta med detta viktiga arbete, då det behövs i vår värld. Särskilt nu.

Jag tackar även ödmjukt alla kvinnor som varit med på resan, som inspirerat, som motiverat och tänt ljuset i andras ögon. Fortsätt göra det.


Några ord jag skickar med på vägen är att aldrig ge upp, att alltid visa kärlek och respekt till din medmänniska, att lyssna och hjälpa. I skrivande stund skapar jag nu även Starka män som kommer under 2024. Ämnet är detsamma, kraftdjuren likaså, men tavlorna kommer bli annorlunda denna gång - också av en anledning.. Tack 2023!

Now is the end of the unique Strong Women tour. What a trip it has been!


As first ever in Sweden those unique paintings have been on tour. From north to south, lots of meetings where my works with their power animals both touched, inspired and created food for thought for a better world.

The journey with these strong, wonderful women has gone through the country, I have carried their stories with me and where those who listened to the message had both tears in their eyes and joy in their hearts. Many have asked me to never stop this important work, as it is needed in our world. Especially now.

I also humbly thank all the women who have been on the journey, who inspired, who motivated and lit the light in others' eyes. Keep doing it.

Some words I send along the way are to never give up, to always show love and respect to your fellow man, to listen and help. At the time of writing, I am now also creating Strong Men coming in 2024. The subject is the same, the power animals as well, but the paintings will be different this time - also for a reason..

Thank you 2023!

Starka Kvinnor - Strong Women

Sverige unika verk skapade av konstnär Elaine Hillerström


Ett unikt och färgstark utställning med Starka kvinnor från hela landet och världen. Varje kvinna har vänt mycket tuffa erfarenheter genom livet till något bra eller bättre. De är där för att inspirera och motivera. En kvinnas inre styrka manifesterat i den universella kraften, deras kraftdjur och dess lysande stjärna kommuniceras tydligt på ett unikt och fascinerande sätt i denna utställning så som aldrig tidigare gjorts. Elaine är först ut i Sverige med att göra detta.


Möt dessa underbara kvinnor och se var och ens unika egenskaper vackert manifesterat i naturens urkraft.


Sweden unique works created by artist Elaine Hillerström


A unique and colorful exhibition with Strong women from all over the country and the world. Every woman has turned very tough experiences through life into something good or better. They are there to inspire and motivate. A woman's inner strength manifested in the universal power and its shining star is clearly communicated in a unique and fascinating way in this exhibition as never before. Elaine is the first in Sweden to do this.


Meet these wonderful women and see each one's unique qualities beautifully manifested in the primal power of nature.


Höjdpunkter - Highlights

November - Alvikstorpet, Stockholm Sweden

Oktober -Gysinge herrgård/mansion, Gysinge Gävle Sweden

September - Metropolhuset - The Metropol House, Sundsvall

Juli-Augusti - Kronovalls vinslott/vine castle, Österlen Sweden

Juni - Brunnbäcks herrgård/mansion, Avesta Sweden

Maj - Gyllene Uttern, Gränna Sweden

April - Konstrundan i Kolbäcksdalen, Hallstahammar Sweden