Starka män - Strong men 2024

Precis som Starka kvinnor 2023 är nu den nya utställningen Starka män klar. Tema och kraftdjur gäller ännu. Målningarna är även här norm brytande.


Det finns en slags skam att erkänna som man att man råkat ut för något som kanske kan tolkas som svaghet - ofta i bemötandet av andra män. De krav eller normer som ställs på både kvinnor och män är ibland helt orimliga.


Vi är alla människor, behöver se på varandra som det och att vi alla lever tillsammans på denna planet.

Utan den ena eller andra kan inget existera. Vi behöver varandra, på ett bra sätt, där kärlek och omtanke råder i harmoni. 


De män som är med i denna uppföljare till Starka kvinnor vill ändra på vårt tankesätt, tala öppet om det de varit med om och slå hål på de ofta orimliga normer som råder och börja prata mer öppet. En gång för alla! 


Den 27/4 började utställningen med en föreläsning och gick sedan över i vernissage på Gysinge herrgård utanför Gävle. Resan fortsätter nu!

Just like Strong Women 2023, the new exhibition Strong Men is now ready. Theme and power animals still apply. The paintings here are also breaking the norm.


There is a kind of shame in admitting as a man that you have experienced something that can perhaps be interpreted as weakness - often in the treatment of other men. The demands or standards placed on both women and men are sometimes completely unreasonable.


We are all human, need to see each other as such and that we all live together on this planet.Without one or the other, nothing can exist. We need each other, in a good way, where love and care reign in harmony.


The men who are in this sequel to Strong Women want to change our way of thinking, talk openly about what they have been through and break the often unreasonable norms that prevail and start talking more openly. Once for all!


On 27/4, the exhibition began with a lecture and then transitioned to a vernissage at Gysinge mansion outside Gävle. The journey now continues!

De senaste utställningarna

The latest exibitions

Hillerström Elaine Art - HEArt

Klicka på bilderna för att se mer!

Click on the pictures to see more!

Är du intresserad av någon tavla?

De flesta (men inte alla) går att köpa om du

gör en förfrågan eller beställning genom att klicka på knappen här.


Interested in a painting?

Most of (but not all) is for sale. Make a inquiry or order pressing the bottom here.

A member of